publikacje

dr hab. Krzysztof Kowalik – publikacje
k.kowalik7(a)uw.edu.pl

ORCID – 0000-0001-8511-6851link
922952link
Google Scholar - link


artykuły / czasopisma naukowe

* K. Kowalik,  Social media as a distribution of emotions, not participation. Polish exploratory study in the EU smart city communication context
„Cities” Volume 108, January 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102995 – Link

* K. Kowalik,  Emocje jako element struktury przekazu samorządu lokalnego w serwisie Facebook.com. Studium przypadku oficjalnego profilu Miasta Stołecznego Warszawy
„Roczniki Kulturoznawcze” Tom 10, numer 4, 2019. DOI: 10.18290/rkult.2019.10.4-2. Link

* K. Kowalik,  Use of Information and Communication Technologies in Official Websites of Gminas. Are the Polish Rural and Rural – Urban Local Governments Prepared to Communicate with the Younger Generation – Digital Natives, Generation Y?
„Public Administration Issues” No 5, 2019. DOI: 10.17323/1999-5431-2019-0-5-140-154. Link

* K. Kowalik,  Media online samorządów lokalnych – nowa struktura w systemie medialnym. Próba ujęcia in statu nascendi
„Zeszyty Prasoznawcze” 2018, Tom 61, Nr 3 (235). DOI 10.4467/22996362PZ.18.026.10128. Link

* K. Kowalik,  Obowiązki informacyjne samorządu lokalnego w epoce mediów społecznościowych oraz trendy w implementacji w serwisach WWW kanałów dystrybucji informacji. Studium przypadku gmin świętokrzyskich
„Rocznik Bibliologiczno – Prasoznawczy” nr 10 (21) 2018. Link

* K. Kowalik,  Dialog, monolog, interakcja? Portal społecznościowy jako kanał komunikowania online samorządu gminnego. Studium przypadku miasta Kielce
„Naukowy Przegląd Dziennikarski” nr 3/2018 (27). Link

* K. Kowalik,  „Dystrybucja emocji” jako forma w komunikacji samorządów lokalnych w serwisie Facebook.com. Próba kategoryzacji przekazu w kontekście public relations
„Studia Medioznawcze” nr 3 (74) 2018. DOI /10.33077/uw.24511617.ms.2018.3.54. Link PL English version: „Distribution of emotions” as a form of communication of local governments on Facebook.com. An attempt to categorize the message in the context of public relations Link EN

* K. Kowalik,  Serwisy społecznościowe w komunikacji samorządów lokalnych. Studium przypadku
„Naukowy Przegląd Dziennikarski” nr 4/2017 (24). Link

* K. Kowalik,  Funkcjonalność witryn internetowych miast i gmin w zarządzaniu komunikacją z otoczeniem. Analiza wybranych elementów (na podstawie samorządów z województwa świętokrzyskiego)
„Zarządzanie publiczne” nr 3/39, 2017. DOI 10.4467/20843968ZP.16.026.7241. Link

* K. Kowalik,  Polish local governments’ media – new enterprises in the modern media landscape
„Naukowy Przegląd Dziennikarski” nr 2/2016 (18). Link

* W. Gogołek, D. Jaruga, K. Kowalik, P. Celiński,  Z badań nad wykorzystaniem rafinacji informacji sieciowej. Wybory prezydenckie i parlamentarne 2015
„Studia Medioznawcze” nr 3 (62) 2015. Link

* K. Kowalik, Internetowy serwis samorządowy – ewolucja przekazu w okresie „mobilnej zmiany”
„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” nr 2 (28) 2015. Link

* K. Kowalik,  Samorządowe media internetowe – uwarunkowania społeczno-prawne wdrażania wymagań WCAG 2.0. Próba diagnozy dostępności (web accessibility) i użyteczności (web usability)
„Studia Medioznawcze” nr 2 (61) 2015. Link

* K. Kowalik, Świętokrzyskie media samorządowe – cyberprzestrzeń nowym wyzwaniem
„Rocznik Bibliologiczno – Prasoznawczy” tom 6/17 2014. Link

* K. Kowalik, Kampania wyborcza świętokrzyskich kandydatek i kandydatów w wyborach do parlamentu 2011 w portalu społecznościowym Facebook.com
„Studia Medioznawcze” nr 4 (55) 2013. Link

* K. Kowalik, Świętokrzyskie gminne witryny internetowe – brak wizji inwestorskiej promocji w globalnej sieci
„Zeszyt Naukowy WSEiP” nr 13, Kielce 2013. Link


rozdziały / publikacje recenzowane

* K. Kowalik, Nowy ekosystem – samorządy lokalne w serwisach społecznościowych
[w:] J. Kępa-Mętrak, P. Ciszek (red.), Polski system medialny w procesie zmian, , t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2021. DOI: 10.25951/4436. Link

* K. Kowalik, Narzędzia komunikacji w serwisach internetowych samorządów terytorialnych. W poszukiwaniu cyfrowego audytorium
[w:] A. Jaskiernia, K. Gajlewicz-Korab (red.), Publiczność mediów w epoce cyfrowej, seria „Media początku XXI wieku”, t. 31, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2016. Link

* K. Kowalik, Serwisy społecznościowe oraz komunikacyjna mobilność jako czynniki kreujące nowe działania instytucji medialnych i pozamedialnych
[w:] A. Jaskiernia, K. Gajlewicz-Korab (red.), Rozwój Internetu a zmiany w mediach, w systemach medialnych oraz społecznych, seria „Media początku XXI wieku”, t. 28, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2016. Link

* K. Kowalik, Dzieci na cyfrowym „gigancie”, czyli co digital immigrants wiedzą, a czego nie wiedzą o digital natives. Badania dzieci klas 1-6 i ich rodziców
[w:] T. Gackowski (red.), Mediamorfozy, seria „Media początku XXI wieku”, t. 27, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2015. Link

* K. Kowalik, Sieciowa rewolucja czy „papierowa” ewolucja? Kształtowanie modelu dziennikarstwa internetowego. Studium przypadku
[w:] K. Wolny – Zmorzyński, P. Urbaniak, K. Bernat (red.), Modele współczesnego dziennikarstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015. Link

* K. Kowalik, Korzyści i zagrożenia w czasach Facebooka w badaniach rodziców uczniów klas 1-6
[w:] J. Bukała, K. Wątorek (red. nauk.), Krzywdzenie dziecka – zapobieganie przemocy, WSEPiNM Kielce 2013.

* K. Kowalik, Czego się nie dowiemy z Internetu… czyli strony WWW świętokrzyskich kandydatów do parlamentu w wyborach 2011 roku. Analiza wybranych treści
[w:] K. Kowalik (red. nauk.), Wybory w sieci mediów. Wizerunek polityka. Rola wyborcy. Nowe narzędzia komunikacji, WSEiP Kielce 2013. Link

* K. Kowalik, Internetowa komunikacja z wyborcami świętokrzyskich kandydatów na posłów i senatorów. E-mailowy eksperyment – wybory 2011
[w:] K. Kowalik (red. nauk.), Wybory w sieci mediów. Wizerunek polityka. Rola wyborcy. Nowe narzędzia komunikacji, WSEiP Kielce 2013. Link


redakcje / wydawnictwa recenzowane

* W. Cetera, K. Kowalik (red.),  Logistyka i administrowanie w mediach aspekty teoretyczne i aplikatywne
Stowarzyszenie Fair Business, Warszawa 2015. Link

* K. Wolny-Zmorzyński, K. Kowalik, K. Bernat, M. Zimnoch (red.),  O współczesnym dziennikarstwie: sztuka i polityka
Towarzystwo Studiów Dziennikarskich, Warszawa – Kraków – Rzeszów 2015. Link

* K. Wolny-Zmorzyński, K. Kowalik, K. Bernat, M. Zimnoch (red.),  Formy dziennikarstwa: między odpowiedzialnością a sensacją
Towarzystwo Studiów Dziennikarskich, Warszawa – Kraków – Rzeszów 2015. Link

* K. Kowalik (red. nauk.), Wybory w sieci mediów. Wizerunek polityka. Rola wyborcy. Nowe narzędzia komunikacji
WSEiP Kielce 2013. Link


sprawozdania z konferencji naukowych

Sprawozdanie z konferencji z międzynarodowej konferencji naukowej ECREA – „Preconference: Dealing with the Local: Media, Proximity and Community, Praga, 8 listopada 2016
„Studia Medioznawcze” 1 (68) 2017. Link

Sprawozdanie z konferencji „Logistyka i administrowanie w mediach. Media regionalne”, Warszawa, 8–9 października 2015 (www.logistykamediow.pl)
„Studia Medioznawcze” 4 (63) 2015. Link


pozostałe

* K. Kowalik, Gminne witryny internetowe – niewykorzystane medium
[w:] Media w procesie kształtowania wspólnot lokalnych. Strony internetowe – narzędzie promocji gmin i powiatów, I. Sinkiewicz (red.), Urząd Marszałkowski, Kielce 2010. Link